II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ - Г. О. Фролова фінансовий аналіз навчально-методичний посібник


^ II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні витрати

230

1711,4

1332,5

Витрати на оплату праці

240

842,1

605,1

Відрахування на соціальні заходи

250

315,8

226,9

Амортизація

260

88,1

76,5

Інші операційні витрати

270

188,8

175,7

Усього

280

3146,2

2416,7


^ III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

21188

21058

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

21188

21058

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,013

0,009

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,013

0,009

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,15

0,10


^ ПРИМІТКИ ДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Адміністративні витрати: тис.грн

№ п/п

Назва статті

Попередній рік

Звітний рік

1.

Витрати на утримання основних засобів

52,4

55,5

2.

Витрати на утримання апарата управління

105,8

230,2

3.

Винагороди за професійні послуги

20,5

15,9

4.

Витрати на зв'язок

18,8

23,5

5.

Інші витрати загальногосподарського призначення

22,9

25,8Разом

220,4

350,9


Інші операційні витрати: тис.грн

№ п/п

Назва статті

Попередній рік

Звітний рік

1.

Нестачі і втрати від псування цінностей

8,5

10,4

2.

Витрати на виплату матеріальної допомоги

35,5

42,5

3.

Витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення

18,3

33,4

4.

Визнані штрафи і пені

17,5

11,7

5.

Собівартість реалізованої іноземної валюти

-

7,8

6.

Інші витрати операційної діяльності

1,0

7,2Разом

80,8

113,0

Інші операційні доходи: тис.грн

№ п/п

Назва статті

Попередній рік

Звітний рік

1.

Доходи від реалізації іноземної валюти10,5

2.

Одержані штрафи, пені

61,8

12,7

3.

Доходи від оренди майна

3,2

8,8

4.

Інші доходи від операційної діяльності

15,5

7,2Разом

80,5

39,2

Інші витрати: тис.грн

№ п/п

Назва статті

Звітний рік

1.

Собівартість реалізованих необоротних активів

15,6

2.

Інші витрати

1,6Разом

17,2

Інші доходи: тис.грн

№ п/п

Назва статті

Звітний рік

\.

Дохід від реалізації необоротних активів

69,5

2.

Дохід від безкоштовно одержаних активів

28,0

3.

Інші доходи

2,1Разом

99,6Додаток В

Форма № З

^ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ


Стаття
Код


За звітний період

За попер, період

надход

видат.

надход.

видат.

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

385,5

-

262,7
Коригування на:
амортизацію необоротних активів

020

88,1

X

76,5

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

-

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

-

-

-

збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

-

(71,9)

-

-

Витрати на сплату відсотків

060

10,5

X

-

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

412,2
339,2
Зменшення (збільшення):
оборотних активів

080

-

(384,1)

-

(241,1)

витрат майбутніх періодів

090

-

(0,9)

-

(1,4)

Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань

100

276,2

-

10,5

-

доходів майбутніх періодів

ПО

-

-

-

(9,6)

Грошові кошти від операційної діяльної ті

120

303,4

-

97,6

-

Оплачені:
відсотки

130

X

(20,5)

X

-

податки на прибуток

140

X

(115,6)

X

(80,2)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-

-

-

-

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

167,3

-

17,4

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:
фінансових інвестицій

180

-

X

-

X

необоротних активів

190

48,7

X

-

X

майнових комплексів

200

-

-

-

-

Отримані:
відсотки

210

-

X

-

X

дивіденди

220

-

X
X

Інші надходження

230

-

X
X

Придбання:
фінансових інвестицій

240

X

-

X

-

необоротних активів

250

X

-

X

(30,8)

майнових комплексів

260

X

-

X

-

Інші платежі

270

X

(89,8)

X

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

(41,1)

-

(30,8)

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

(41,1)

-

(30,8)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

210

-

X

-

X

Отримані позики

320

-

X

-

X

Інші надходження

330

-

X

-

X

Погашення позик

340

X

(90,5)

X

(4,0)

Сплачені дивіденди

350

X

-

X

-

Інші платежі

360

X

(30,5)

X

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-

(121)

-

(4,0)

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390(121)

-

(4,0)

Чистий рух коштів за звітний період

400

5,2

-

-

(17,4)

Залишок коштів на початок року

410

2,0

X

19,4

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

7,2

X

2,0

X4967291452307015.html
4967506515082222.html
4967593695298935.html
4967672591705285.html
4967732821816131.html